Vergelijkbare woorden van het woord flenter zijn:
klungel, loer, lapje, oude lap, flard, waardeloze lap,...
lapje, flard, dun reepje, dun schijfje, flenter,...
slag, staal, knul, klungel, loer, lor, tod, vod,...
lor, tod, vod, plakje, lap, lomp, rafelige strook,...
einde, ulevel, figuur, oorkonde, document, bonk, moot,...
lor, lap, flard, list, streek, kleine list, oude lap,...
koord, moot, lap, band, strand, flard, snipper, streng,...
loer, lor, tod, vod, slet, slenter, flenter
plakje, flard, flenter, flinter
lor, vod, flard, slet, flenter, sleter
flenter