Vergelijkbare woorden van het woord slokje zijn:
teugje, slok, slokje
zoopje, nip, nipje, slokje
spoor, druppel, dot, iet, lik, bete, gram, iets, lood,...
beetje, slokje, hapje, bekje
bak, dikkop, drop, drup, slokje, lel, neut, slok,...
scheut, klok, slokje, slurp, slok, zwelg, kleine slok,...
middel, medicijn, geneesmiddel, neut, artsenij, natje,...
bittertje, half elfje, slaapmutsje, koetsiertje,...
borrel, hartversterking, drankje, borreltje, borr,...
neut, borrel, klein glas, drankje, borreltje,...
borrel, bittertje, kleine borrel, glas jenever,...