Vergelijkbare woorden van het woord duivel zijn:
duivel, satan, gevallen engel, helse geest,...
duivel, satan, beul, scherprechter
duivel, satan, huwelijksduivel, snood verleider,...
duivel, baviaan, soort aap, zoogdier, grote aap,...
duivel, satan, snood verleider, kwade geest
duivel, voertuig, vervoermiddel, boskar, oets, heurst,...
duivel, satan, drekgod, opperduivel
duivel, mandril, zoogdier, aap, apensoort
duivel, buideldier, zebrawolf, zoogdier, roofdier,...
vlegel, duivel
duivel
duivel, satan, Lucifer, Asmodee, Mefisto
duivel, pan, sater, faun, satyr
dwerg, duivel, sater, monster, mormel, aap, laideron
duivel, tovenaar, banner, exorcist, conjurator
duivel, watergeest, ikker